ul. Słoneczna 53, 66-200 Świebodzin

Jak zgłosić mediację

Jak zgłosić mediację

Język prawniczy często jest skomplikowany a postępowanie przed sądem wywołuje silny stres. W przypadku mediacji w Pracowni Fundamed dbam o to, by zapewnić uczestnikom takie warunki do dialogu, by obie strony mogły wyrazić swoje stanowiska i  oczekiwania. Możliwość rozmowy w obecności mediatora jako „opiekuna procedury” zazwyczaj wyraźnie zwiększa szanse na zawarcie ugody, która – po zatwierdzeniu przez sąd – ma moc ugody sądowej.

W przypadku gdy doszło do sporu między dwiema stronami i jednocześnie sprawa nie trafiła do sądu, istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji prywatnej, zwanej także pozasądową  (o porównaniu postępowania sądowego i mediacyjnego można przeczytać tu).

Preferowaną formą rozpoczęcia mediacji w ramach Pracowni Fundamed jest złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji, który znajduje się tu. Wniosek należy uzupełnić  (drukowanymi literami – czytelnie lub komputerowo) i przesłać w wersji elektronicznej na adres: tomasz.cieplicki@gmail.com , ewentualnie pocztą na adres: Pracownia Fundamed Tomasz Cieplicki, ul. Słoneczna 53, 66-200 Świebodzin.

Państwa dane osobowe zamieszczone w  formularzu są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  (Ustawa z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i nie są udostępniane podmiotom ani osobom niepowołanym.

Jeśli doszło do sporu między stronami i sprawa trafiła do sądu (lub prokuratury), również istnieje możliwość skorzystania z procedury mediacyjnej – w formie mediacji sądowej. W takim przypadku sędzia zazwyczaj korzysta z usług mediatorów, wpisanych na listę mediatorów sądowych przy Sądach Okręgowych, kierując się specjalizacją danego mediatora (sprawy gospodarcze, rodzinne, karne, itp.).

W przypadku wątpliwości odnośnie wypełnienia wniosku lub innych kwestii dotyczących procedury mediacyjnej, proszę o kontakt mailowy na podany powyżej adres wraz z opisem niejasności. Mediacja ma pomóc w znalezieniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania a jednym z zadań mediatora jest dbałość o zrozumienie procedury. Zapraszam do kontaktu!