ul. Słoneczna 53, 66-200 Świebodzin

Opłaty

Tabela opłat w Pracowni Fundamed z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych i rodzinnych

Mediacje sądowe

Koszty mediacji regulowane przez: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U.2016.921)

 1. W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).
 1. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). 
 1. Do podanych kosztów związanych z opłatami mediacyjnymi dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

Mediacje pozasądowe (prywatne):

Pierwszym krokiem rozpoczynającym procedurę mediacji pozasądowych w Pracowni Fundamed jest zgłoszenie wniosku (do pobrania tu:) o rozpoczęcie mediacji. Przesłanie wniosku z uzupełnionymi informacjami pozwala zaoszczędzić czas w trakcie spotkań mediacyjnych, co skutkuje szybszym zakończeniem procedury mediacyjnej oraz ograniczeniem kosztów.

W sprawach niemajątkowych lub majątkowych, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu:

Opłata za wniosek o zainicjowanie mediacji i czynności administracyjne50 zł
Opłata za spotkania indywidualne ze stronami 60min                        100 zł od strony
Opłata za spotkanie wspólne 90min100 zł od strony

Osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Opłata za wniosek o zainicjowanie mediacji i czynności administracyjne50 zł
Opłata za spotkania indywidualne ze stronami 60min                        100 zł od strony
Opłata za spotkanie wspólne 90min150 zł od strony

W sprawach majątkowych, w których można ustalić wartość przedmiotu sporu:

1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 500zł i nie więcej niż 5000zł (wartość przedmiotu sporu jest wspólnie ustalana przez strony).

Pozostałe uwagi dotyczące mediacji pozasądowych realizowanych w
Pracowni Fundamed:

 1. Do podanych kosztów związanych z opłatami mediacyjnymi dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Opłaty związane z mediacją strony wpłacają gotówką lub przelewem bankowym na konto Santander Bank Polska 32 1090 1593 0000 0001 4288 6654 z dopiskiem: opłata mediacyjna imię nazwisko (nazwa podmiotu).
 3. Jeżeli w danej mediacji prowadzone są sprawy majątkowe i niemajątkowe, koszty mediacji sumują się.
 4. Opłaty są uiszczane w formie gotówki  lub przelewem na rachunek bankowy Pracowni Fundamed nie później niż 3 dni po zakończeniu mediacji. W przypadku mediacji trwającej dłużej niż 1 miesiąc, opłaty dokonywane są po pierwszym miesiącu a następnie po każdym kolejnym spotkaniu mediacyjnym, nie później niż 3 dni po zakończeniu spotkania.
 5. Na świadczoną usługę strony otrzymują rachunek lub potwierdzenia wpłaty KP.
 6. Warunkiem rozpoczęcia mediacji pozasądowych jest wcześniejsze dokonanie opłaty za wniosek o zainicjowanie mediacji i czynności administracyjnych w wysokości 61,5zł brutto (50zł plus 23% VAT) na rachunek bankowy Pracowni Fundamed. Opłatę ponosi strona wnosząca o rozpoczęcie mediacji, chyba że strony zgodnie ustalą inaczej (płatności może też dokonać druga strona lub obie strony po połowie).
 7. Termin następnego spotkania może zostać zawieszony w przypadku braku odnotowania stosownej opłaty na rachunku bankowym Pracowni Fundamed za odbyte spotkanie mediacyjne.
 8. Standardem spotkań mediacyjnych w Pracowni Fundamed jest początkowe odbycie spotkań indywidualnych (na osobności) ze stronami, a następnie spotkania wspólnego (jednego lub więcej, w zależności od potrzeb stron i stopnia złożoności sporu).
 9. Koszty powołania ekspertów bądź biegłych ( o ile zachodzi taka potrzeba) są naliczane odrębnie.