ul. Słoneczna 53, 66-200 Świebodzin

Polityka prywatności

serwisu internetowego www.pracowniafundamed.pl

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.pracowniafundamed.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) – zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych), jest Pracownia Fundamed Tomasz Cieplicki, zwana dalej Pracownia Fundamed,  z siedzibą w Świebodzinie, ul. Słoneczna 53, 66-200 Świebodzin.
 2. Kontakt z Administratorem odbywa się za pomocą:
  • formularza kontaktowego podanego na stronie internetowej www.pracowniafundamed.pl w zakładce: kontakt,
  • mailowo na adres mailowy: tomasz.cieplicki@gmail.com lub
  • pisemnie na adres: ul. Słoneczna 53, 66-200 Świebodzin.
 3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.pracowniafundamed.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników.
 4. W celu zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów internetowych, do których użytkownik może zostać przekierowany poprzez kliknięcie w zamieszczone w serwisie łącza („linki”), prosimy o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów.
 5. Użytkownik, który korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz zrozumienie ich treści.
 6. Wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach jest ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 7. W razie konieczności, wynikających ze zmian przepisów lub rozszerzenia usług, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie.
 8. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 9. Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z serwisu. Za jego pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania. 
 10. W związku z powyższym, przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników polega na zaznaczeniu okienka wyboru w serwisie internetowym.
 12. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail. W przypadku wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody jego dane osobowe będą również przetwarzane dla celów marketingowych przez podmioty współpracujące z administratorem.
 14. Strona używa technologii takich jak pliki typu „cookies” do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. 
 15. Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).
 16. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że pozyskiwane przez niego dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z prawem.
 17. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 18. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach: 
  • zapewnianie obsługi użytkowników,
  • zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • dostosowywanie oferty do zainteresowań użytkowników, w tym reklam i informacji handlowych,
  • kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przy użyciu drogi elektronicznej,
  • przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.
 19.  Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne w związku z korzystaniem z serwisu i do osiągnięcia celu przetwarzania.
 20.  Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników (np. obsługi panelu klienta). Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy: 
  • uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
  • jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.
 21. Pracownia Fundamed jako Administrator danych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom z zastrzeżeniem art. 28 RODO.
 22. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych użytkowników.
 23. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności świadczonych usług lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 24. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Wszelkie zmiany dotyczące swoich danych użytkownik przekazuje na adres poczty elektronicznej: pracownia@fundamed.pl. 
 25. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.
 26. Użytkownik ma prawo, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 27. Wszystkie zbierane dane są chronione poprzez użycie odpowiednich do tego środków technicznych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, dostępem osób nieupoważnionych lub nieupoważnionym wykorzystaniem.