Rodzaje mediacji

Mediacje na mocy postanowienia sądu

Kiedy strony sporu trafiają do sądu, sędzia ma prawo skierować sprawę do mediacji na każdym etapie postępowania. Z reguły sąd wyznacza mediatora stałego przy odpowiednim Sądzie Okręgowym, mającego kwalifikacje w zakresie prowadzenia mediacji z danego obszaru (mediacje rodzinne, cywilne, gospodarcze, karne, itp.)

Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest zaakceptowanie tej formy rozwiązywania sporu przez obie strony konfliktu.

Przeprowadzenie mediacji i zawarcie ugody przed mediatorem skutkuje zwrotem całości lub części kosztów sądowych, które powód wnosi do sądu. Mediacje niosą tym samym oszczędności finansowe względem postępowania sądowego:

100% zwrotu kosztów – w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem przed pierwszą rozprawą.

75% zwrotu kosztów – w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem (w trakcie procesu sądowego)

W przypadku ugody przed sądem (bez mediacji), powód może liczyć na zwrot 50% kosztów.

Wynagrodzenie mediatora za przeprowadzoną mediację z orzeczenia sądu opłaca sąd (strony nie przekazują wynagrodzenia mediatorowi za przeprowadzoną mediację).

Koszty mediacji w sprawach cywilnych toczących się na skutek skierowania przez sąd (lub inny organ do tego uprawniony) określa
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U.2016.921)

Mediacje umowne

Mediacje umowne odbywają się na podstawie umowy o mediację.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne: o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, itp.

Mediator, biorąc pod uwagę indywidualny charakter każdego sporu, podejmuje decyzję, czy mediacja prowadzona jest przy obecności obu stron, czy też indywidualnie, gdzie mediator rozmawia z każdą stroną oddzielnie, sugerując najlepsze rozwiązanie sporu.

Mediacje umowne (pozasądowe) to taka forma mediacji, w której strony dobrowolnie zgłaszają się do ośrodka mediacyjnego lub konkretnego mediatora, żeby rozwiązać istniejący między nimi konflikt.

Niewątpliwą zaletą tej formy mediacji jest możliwość spotkania się w neutralnych, zapewniających komfort komunikacji, warunkach. Bez dodatkowego stresu wynikającego z przebywania w gmachu sądu…

Z tej formy mediacji mogą korzystać zarówno wielkie koncerny jak i pojedyncze rodziny, mogą być rozpatrywane sprawy gospodarcze, rodzinne, cywilne. Mogą to być sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi, o alimenty, podział majątku.

W ramach Pracowni Fundamed dbam o to, by zapewnić optymalne warunki do dialogu. W poszanowaniu godności obu stron prowadzę mediacje rodzinne i cywilne w oparciu o jej cztery filary:

Bezstronność – mediator nie przychyla się do racji żadnej ze stron

Dobrowolność – mediator nie zmusza stron do podjęcia mediacji ani do osiągnięcia porozumienia

Poufność – mediator nie ujawnia nikomu informacji, o których dowiaduje się w trakcie mediacji (wyjątkiem są przestępstwa wymienione w art. 240 kodeksu karnego), mediacja i jej rezultaty są objęte tajemnicą

Neutralność – mediator nie narzuca stronom rozwiązań.

W przypadku pytań dotyczących szczegółów mediacji, w tym kosztów i dostępnych terminów, zapraszam do kontaktu.