ul. Słoneczna 53, 66-200 Świebodzin

Warsztaty

Warsztaty mediacyjne

Program mediacji rówieśniczych opiera się na Standardach mediacji oraz Kodeksie Etycznym Mediatora Rówieśniczego, opracowanych przez Rzecznika Praw Dziecka (Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych, listopad 2017). Jednocześnie jest rozszerzony o część praktyczną, dotyczącą kompetencji komunikacyjnych, kluczowych zarówno w szkole, zawodowo jak i w życiu społecznym.

Program mediacji łączy elementy dotyczące samego procesu mediacji oraz praktyczne umiejętności komunikacyjne, stanowiące fundament prawdziwego dialogu. Dzięki takiemu połączeniu warsztaty mediacji rówieśniczych są projektem, w którym wiedzy towarzyszy praktyka. 

Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników warsztatów.

Jeśli zależy Państwu na tym, żeby uczniowie:

→zdobyli niezbędne w dzisiejszym świecie kompetencje komunikacyjne

→potrafili rozróżniać opinie od faktów

→respektowali zdanie drugiej strony

→nauczyli się prowadzić dialog skierowany na rozwiązania

→byli otwarci na komunikację zwrotną

→potrafili samodzielnie i odpowiedzialnie podejmować decyzje

→poznali efektywny sposób na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

zapraszam do udziału w warsztatach mediacji rówieśniczych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich

W ramach warsztatów uczniowie dowiedzą się:

→dlaczego mediacja jest przydatna

→jak prowadzić mediację

→co jest jej istotą

Możliwość zdobycia wiedzy o mediacji oraz zdobycie kompetencji komunikacyjnych to unikalna baza dla dalszego rozwoju zawodowego, społecznego i osobistego. Mogą być tym elementem, który da uczniom impuls do znalezienia ich własnej ścieżki edukacyjnej oraz kariery zawodowej.

Program mediacji obejmuje:

Część teoretyczną, a w niej:

  • Elementy psychologii konfliktu: mechanizmy powstawania i sposoby rozwiązywania sporów.
  • Charakterystykę postępowania mediacyjnego: zasady i etapy mediacji, rola mediatora, etyka w postępowaniu mediacyjnym, tworzenie dokumentacji – protokołu i ugody mediacyjnej.

Część praktyczną, a w niej:

  • Ćwiczenia efektywnej komunikacji  – jak mówić żeby nas słyszano? jak mówić żeby nas zrozumiano?  Cechy konstruktywnego dialogu
  • Symulacje mediacji rówieśniczej – analiza konkretnych przypadków.
  • Ćwiczenia dotyczące tworzenia ugody przed mediatorem.

Żeby myśleć o skutecznym wprowadzeniu mediacji rówieśniczej w szkole, niezbędna
jest współpraca całego środowiska szkolnego, dlatego program mediacji rówieśniczych realizowany jest za zgodą i we współpracy z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim. Ponieważ adresatem warsztatów są uczniowie, to właśnie oni, wraz
z wychowawcami klas oraz pedagogami szkolnymi, wybierają w swoim gronie kandydatów na mediatorów. Zwiększa to szansę na skuteczność samej mediacji, ponadto cała społeczność uczniowska jest zaangażowana w proces wyboru swoich reprezentantów.

Zapraszam do rozmowy o programie mediacji i szczegółach współpracy. Zachęcam również do pozyskiwania zewnętrznych funduszy do realizacji mediacji na terenie Państwa szkoły!